Showing 13–24 of 51 results

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

Đầu đo độ dẫn điện, CDW97-K1

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

Đầu đo pH thân bằng epoxy, PH30-GS

Máy đo điện hóa HQd & điện cực IntellCAL

Điện cực đo độ dẫn điện CDC401 IntelliCAL Rugged

Máy đo điện hóa HQd & điện cực IntellCAL

Điện cực đo độ dẫn điện CDC401 IntelliCAL Standard

Máy đo điện hóa HQd & điện cực IntellCAL

Điện cực đo oxy hòa tan LDO101 IntelliCAL Rugged

Máy đo điện hóa HQd & điện cực IntellCAL

Điện cực đo oxy hòa tan LDO101 IntelliCAL Standard

Máy đo điện hóa HQd & điện cực IntellCAL

Điện cực đo pH, PHC101 IntelliCAL Standard Gel

Máy đo điện hóa HQd & điện cực IntellCAL

Điện cực đo pH, Ultra, PHC28101 IntelliCAL (TM)

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

H-Series H160 máy đo pH cầm tay (không kèm đầu đo)

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

H-Series H160 máy đo pH cầm tay trọn bộ kit