Đồng hồ đo chất rắn lơ lửng Q46/88

Q46/88 là hệ thống giám sát trực tuyến được thiết kế nhằm đo lường hàm lượng chất rắn lơ lửng (Suspended Solids-SS) trong nước. Sản phẩm được thiết kế để giám sát liên tục hỗn hợp chất lỏng trong bể hiếu khí, bể lắng nước thải, quy trình xử lý nước thải công nghiệp và các loại nước khác có hàm lượng chất rắn lơ lửng tương đối cao.