Showing 1–12 of 17 results

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cơ bản

Adapter cho ống nghiệm COD dùng với máy DR/800

Thiết bị cơ bản

Cân phân tích

Dụng cụ cơ bản

Chai BOD

Dụng cụ cơ bản

Cốc đong thủy tinh

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cơ bản

Nút chặn dùng cho chai BOD, 25/pk

Dụng cụ cơ bản

Ống đong thủy tinh

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cơ bản

Que thử QuanTab®, clorua 300-6000mg/L

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cơ bản

Test strip 5 in 1

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cơ bản

Test strip xác định Amoniac (Nitơ), 0-6.0 mg/L